Wat zijn de toegelaten activiteiten ?

Voor privépersonen (particulieren):

  • kleine onderhouds- en herstellingswerken aan de woning van de gebruiker die vaklui weigeren uit te voeren vanwege de beperkte omvang ervan
  • bewaken en verzorgen van dieren tijdens de afwezigheid van de eigenaars (indien er plaatselijk geen dierenasiel is)
  • hulp voor de bewaking of de begeleiding van zieken of kinderen
  • hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten
  • hulp voor klein tuinonderhoud
  • huishoudhulp (volgens de voorwaarden van het oude systeem).

Voor lokale overheden:

Hulp bij tijdelijke of uitzonderlijke taken die door recente maatschappelijke evoluties ontstaan zijn of sterk toegenomen zijn en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen worden verricht. 

Onder meer:

  • occasionele hulp in de gemeentelijke bibliotheek
  • hulp bij het begeleiden van sociaal zwakkeren
  • hulp bij het beschermen van het leefmilieu en bij het tegemoetkomen aan buurtnoden
  • taken betreffende preventie en veiligheid, zoals stadwachter of gemachtigd opzichter, volgens de bepalingen van artikel 79ter van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (zal uitdoven in het kader van de PWA's).

Voor verenigingen zonder winstoogmerk en andere niet-commerciële verenigingen:

Taken die door hun aard, hun omvang of door hun occasionele aard gewoonlijk door vrijwilligers worden verricht, en die niet tot het dagelijks beheer behoren. Het moet gaan om taken die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen verricht worden.

(bijv. administratieve hulp in geval van uitzonderlijke activiteiten, hulp bij de organisatie en tijdens het verloop van verschillende evenementen, hulp voor het onderhoud van sportterreinen en kleedkamers, steward).

Voor onderwijsinstellingen:

Taken die door hun aard, hun omvang of door hun occasionele aard normaal door vrijwilligers worden verricht, en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen worden verricht (o.a. voor- en naschoolse kinderopvang, hulp bij de organisatie van naschoolse activiteiten, hulp bij het begeleiden van kinderen naar activiteiten, hulp bij het begeleiden van de schoolbus).

Voor de land- en tuinbouwsector:

Activiteiten uitgeoefend binnen het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitsluiting van de champignonteelt en het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen en ten behoeve van de landbouwsector, de seizoensgebonden activiteiten overeenstemmend met arbeidspieken bij het planten en het oogsten en de andere tijdelijke activiteiten, volgens de modaliteiten en formaliteiten vastgesteld door de ministers van Werk en Landbouw. Het besturen van machines en het gebruik van chemische producten zijn uitgesloten.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.